نوالاک رزین

Properties Test Method Unit Quantity
Melting Point D-53181 C 95-105
Free Phenol D-1312 %Weight >=1
Resin content D-4639 %Weight 97.5-99
B-time ….. Second 50-60
Flow ….. mm 45-60
Aston Solubility ….. ….. excellent
Particle size ….. mesh >=150
Hexamin ….. %Weight 8

رزینهای فنولیك(نوولاک)

رزینهای فنولیك از واكنش تراكمی فنلها و فرم آلدهید تهیه میشوند. مكانیزم واكنش بین فنل و فرم آلدهید هنوز بطور كامل شناخته شده نیست. با این وجود این مشخص است كه واكنش شروع توسط فعال شدن حلقه بنزنی با گروههای هیدروكسیل مانند متیلول صورت میگیرد.

زینهای فنولیك معمولا كدر هستند و رنگ آنها از كهربایی (amber) كم رنگ و قهوهای تیره تا سیاه تغییر میكند. رنگ تیره رزینهای فنولیك كاربرد آنها را محدود میكند. رزینهای فنولیك در اشكال پولك، فیلم مایع و پودر موجودند.
رزینهای فنولیك جزء رزینهای با كاربرد عمومی محسوب میشوند ولی میتوان آنها را برای سازههای مهندسی آمیزهسازی نمود. فنولیكها دومین رتبه را در رزینهای گرما سخت پر مصرف دارا هستند.

كاربردهای مرسوم از این مواد عبارتند از: سازه های عایق برای ولتاژ بالا، چرخ دنده ها،water  lubricater bearing   ، مغزی میز دكوری.

سفارش محصول